Sidhuvudbild

Lärarsektionen

Utbildare vid medicinska sekreterarutbildningar träffas årligen för nätverkande och information

Jönköping våren 2024

Kristianstad 30-31 mars 2023

Eva-Marie Andersson, Ann Sjöstrand, Lotta Stoltz och Linda Rosqvist från Skånes fyra yrkeshögskoleutbildningar inledde den två dagar långa nätverksträffen med att välkomna alla deltagare till Kristianstad, vilken planerades att ha sitt fokus kring föreskriften om utbildning med nationellt likvärdigt innehåll. Arrangörerna framhöll att ett gott samarbete och en positiv inställning gynnar alla utbildningsanordnare.

Representanter från ’Myndigheten för yrkeshögskolan’ (MYH) var den första punkten på agendan och dessa berättade bland annat om det omställningsstöd som finns tillgängligt för de studerande som uppfyller villkoren, men även ovan nämnda föreskrift avhandlades.

Under eftermiddagen delade deltagarna upp sig utefter sina undervisningsområden för att genom ett kollegialt nätverkande dela med sig av sina funderingar kring den nya föreskriften från MYH. Merparten var överens om att föreskriften innehåller flera utmaningar och diskussionerna gick kring hur dessa ska lösas. Intressanta dialoger försiggick i alla grupprummen och flera knutar löstes, även om många kvarstod.

HR-strateg Lise-Lott Hassel och utbildningschef Pelle Blidberg, båda från Region Skåne, höll under fredagsförmiddagen en föreläsning med dialog med deltagarna kring det goda samarbete som är viktigt mellan arbetsliv och utbildningsanordnarna. Lotta Stoltz var moderator vid denna föreläsning.

Eftermiddagen innehöll viktiga diskussioner i grupp med fördelning mellan de som ska starta med nya kursplanen 2023 och de som nu under våren söker för nystart 2024.

Innan deltagarna återvände till sina hemorter efter ett par fullmatade dagar bildades en arbetsgrupp som ska främja det nu påbörjade arbetet kring de nationellt likvärdiga utbildningsplanerna. Avslutningsvis avslöjade deltagare från utbildningen i Jönköping att vi alla är välkomna till dem våren 2024, det ser vi fram emot! Tack Kristianstad för denna gång!
//Maria Axelsson, utbildare Yrkeshögskolan Landskrona, förbundsstyrelsen LSF

Borås 28-29 mars 2022

Dagarna innehöll inbjudna representanter från ’Myndigheten för yrkeshögskolan’, vilka bland annat föreläste om den samverkan som sker mellan utbildningsanordnarna, arbetslivet och staten. De framhöll att den viktigaste framgångsfaktorn för kvalitet på våra utbildningar är ett engagerat arbetsliv och ett aktivt ledningsgruppsarbete. De framhöll även vikten av att vi utbildare bör samarbeta trots en viss konkurrens oss emellan.

Från samma myndighet deltog Anna-Karin Juhlen, rättshandläggare, som varit delaktig i beslutet gällande nationellt likvärdigt innehåll i våra utbildningar. Anna-Karin deltog via länk inför en församling som var relativt samstämmiga i att beslutet om nationellt likvärdigt innehåll var förhastat och de frågade henne vilka handlingar som legat till grund för beslutet. Anna-Karin svarade i efterhand enligt följande:
”Som grund till förslaget som myndigheten fattade beslut om låg innehållet i alla pågående utbildningar med denna inriktning, Visions nationella kunskapskrav och LSF:s riktlinjer för grundutbildning tillsammans med remissvaren vi fick in. Vid sidan av det underlaget tar vi även hänsyn till det som framgår av lagen- och förordningen om yrkeshögskolan vid utformandet av innehållet.”

Dagarna i Borås innehöll även en del om det nya journalsystem som Västra Götalandsregionen är på väg att införa, Millenium från Cerner, vilket är samma system som Region Skåne har köpt upp och kommer att införa. I Västra Götalandsregionen kallas systemet ’Framtidens vårdinformationsmiljö’ (FVM) och i Region Skåne benämns samma system ’Skånes digitala vårdsystem’ (SDV). Som representant från FVM var Nina Jonsson, processledare inom patientadministration och vårdekonomi, inbjuden. Hon berättade om alla fördelar med FVM, allt ska bli bättre och tryggare för allt och alla och att den medicinska sekreteraren ska se möjligheter i den framtida förändrade yrkesrollen som FVM medför.

LSF:s representant Linda Jörgensen var inbjuden och berättade om LSF, bakgrund och syfte, att LSF har lyckats stoppa utbildningsanordnare som inte hållit måttet och att LSF har åsikter angående ovan nämnda beslut om nationellt likvärdigt innehåll i utbildningarna. Detta går att läsa om på annat plats här på LSF:s hemsida. Linda är dessutom projektledare inom Västra Götalandsregionen för ett regiongemensamt utbildningsprogram för medicinska sekreterare inför Millenium/FVM och hon berättade frikostigt om detta arbete. Från hur projektet förankrades, hur den framtida yrkesrollen kan tänkas bli, till att formulera vilka utbildningsinsatser som krävs för att öka kompetensen inom yrkesgruppen inför framtidens förändrade yrkesroll. Många nya spännande roller!

Utöver intressanta föreläsningar fylldes dagarna med kunskapsutbyte skolorna emellan och många viktiga kontakter knöts.
//Maria Axelsson, som sitter i förbundsstyrelsen sedan maj 2022, deltog från utbildningen i Landskrona.

Karlstad 8-9 april 2019

Utförligt referat från dagarna i Karlstad finner du här på LSF:s hemsida när du är inloggad medlem.

Växjö 6-7 mars 2017

Den 6 och 7 mars 2017 hade vi den årliga nätverksträffen för oss som jobbar med medicinsk sekreterarutbildningar. I år stod vi i Växjö för värdskapet och första dagen riktade programmet sig mot utbildningsledare och dag två var det vårddokumentationslärarna.

Första dagen var vi trots snöoväder som hade nått Växjö ett tjugotal deltagare. Dagen inleddes med en föreläsning av cancersamordnare och vårdförloppskoordinatorerna från Region Kronoberg om SVF, standardiserad vårdförlopp. Efter det var det Peter Towman med reflektioner om ”Budgetunderskott inom hälso- och sjukvården”. Eftermiddagen inleddes av Marie Morin och Annelie Wikingson från myndigheten för yrkeshögskolan och de informerade om hur tillvägagångssätt är för att få fram en föreskrift om en nationell likvärdig utbildningsinnehåll. Det är ett intressant ämne och både Marie och Annelie påpekade för oss att utbildningar landet om är redan nu väldigt lik i sina examens mål även om det finns olika yrkestitlar. Vi hade även representanter från Vision med som gav oss deras bild och åsikter om värdet av att ha en nationell likvärdig utbildning.

Dag två var vi en mindre grupp med undervisande lärare, främst inom vårddokumentation som på förmiddagen fick en föreläsning om hur man jobbar i Region Kronoberg med att ta fram gemensamma riktlinjer för vårddokumentation. Det blev även en PowerPoint workshop med lite tips om hur presentationer kan bli både snygg och pedagogisk. Innan eftermiddagen ägnades åt erfarenhetsutbyte unnade vi oss en god lunch vid det fantastiska slottet i Teleborg. Sammanfattningsvis hade vi två lärorika dagar och det är mycket trevligt att få knyta kontakt med andra anordnare. Nästa år är det Vänersborg som är värd för dessa dagar som återigen infinner sig i vecka 10.
//Monika Caesar
Utbildningsledare för medicinsk sekreterare och tandsköterska utbildning | Kunskapsutveckling Syd
monika.caesar@kronoberg.se
http://www.regionkronoberg.se.

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här