Sidhuvudbild

Stadgar

§ 1 Allmänna bestämmelser
LSF är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund för
- personal som arbetar med vårddokumentation eller administration inom hälso- och sjukvård, medicinska institutioner och företag,
- studerande vid vårddokumentationsutbildning,
- lärare vid vårddokumentationsutbildning.

§ 2 Förbundets uppgift
Förbundets uppgift är att verka för
- en tidsenlig grundutbildning av hög kvalitet,
- vidgade yrkeskunskaper genom fort- och vidareutbildning,
- yrkeskårens intressen inom och utom Sverige,
- att medlemmarna ges tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter och därmed ge förbundet och dess medlemmar fortsatta utvecklingsmöjligheter.

§ 3 Inträde i förbundet
Ansökan om inträde görs skriftligen till förbundsstyrelsen.

§ 4 Utträde och uteslutning ur förbundet
Utträde sker genom skriftlig anmälan till förbundsstyrelsen. Den som dröjer mer än tre månader efter sista inbetalningsdag med att betala medlemsavgiften anses ha utträtt ur förbundet.

Medlem, som uppsåtligen brister i hänsyn till förbundet eller som bryter mot dess stadgar, kan uteslutas genom omröstning på behörigen utlyst förbundsmöte. För giltigt beslut fordras 2/3 majoritet.

§ 5 Arbetsår
Förbundets arbetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 6 Årsavgift
Medlem ska betala den medlemsavgift som beslutats av årsmötet.

§ 7 Styrelsens sammansättning och arbetsordning
Förbundsstyrelsen består av ordförande, kassör, tre ledamöter samt två suppleanter och utses av årsmötet. Mandattiden är två år. Halva styrelsen, exklusive ordföranden, och en suppleant avgår varje år. Avgår någon under mandattiden utses ersättare av nästa årsmöte för den återstående mandattiden.

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal avgör ordföranden.

Vid förbundsstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, vilka justeras av ordföranden och en ledamot. Förbundsstyrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

Alla framställningar till myndigheter ska göras genom förbundsstyrelsen.

§ 8 Förbundsstyrelsens åligganden
Förbundsstyrelsen ska inom sig utse vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare.

Förbundsstyrelsen ska
- förvalta förbundets tillgångar,
- lämna föregående års räkenskaper och protokoll till revisor före mars månads utgång,
- lägga fram skriftlig redogörelse för verksamheten under föregående arbetsår till årsmötet,
- förbereda alla ärenden, som ska behandlas av årsmötet,
- ha sin uppmärksamhet riktad på alla frågor som kan vara av intresse för
förbundet och dess medlemmar samt vidta nödvändiga åtgärder och
- verkställa de beslut förbundet fattar.

§ 9 Avdelningar
Förbundets medlemmar kan bilda lokalföreningar där medlemmarna beslutar detta.

§ 10 Förbundsmöten
Ordinarie årsmöte hålls före utgången av maj månad på den tid som förbundsstyrelsen bestämmer. Extra förbundsmöte hålls när förbundsstyrelsen anser det behövs eller om minst 20 % av medlemmarna skriftligen så begär. Kallelse sker skriftligt senast 14 dagar före. Ärenden som önskas upptagna till behandling vid kommande årsmöte ska skriftligen anmälas hos förbundsstyrelsen senast i kallelsen angiven dag.

Vid ordinarie årsmöte ska följande behandlas:
- justering av röstlängd,
- godkännande av kallelse och föredragningslista,
- val av två justerare och två rösträknare,
- förbundsstyrelsens och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet,
- fastställande av årsavgift för nästkommande arbetsår,
- fastställande av arvode till förbundsstyrelsen och budget för innevarande år,
- frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till årsmötet,
- av enskilda medlemmar eller lokalföreningar väckta frågor,
- val av ordförande (vartannat år enligt § 7),
- val av kassör (vartannat år enligt § 7),
- val av styrelseledamöter och suppleant(-er),
- val av revisor(-er) och två revisorssuppleanter,
- val av valberedning,
- datum och plats för nästa ordinarie årsmöte.

Vid årsmötet kan fråga, även om den inte finns upptagen på föredragningslistan eller anmälts i laga tid, upptas till diskussion om årsmötet beslutar detta.

Omröstning är öppen om mötet inte beslutar annorlunda. Val sker dock med sluten omröstning om någon medlem begär det. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val och sluten omröstning då lottning ska ske. Genom fullmakt kan inte någon delta i förbundsmöten eller rösta.

Förslag till nomineringar sker skriftligt till valberedningen vid angiven tidpunkt. Annan kandidat än som skriftligen föreslagits kan inte nomineras vid årsmötet.

§ 11 Stadgeändring
Ändring av förbundets stadgar beslutas av två på varandra följande förbundsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

§ 12 Upplösning
Upplösning av förbundet beslutas med 3/4 majoritet av två på varandra följande förbundsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Förbundets samtliga tillgångar avsätts till en fond för medicinska
sekreterare enligt regler som utarbetas av förbundsstyrelsen och som godkänns av ovan angivna möten. Förbundets handlingar ska överlåtas till Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM).

Stadgar för lokalföreningar
§ 1
Stadgarna §§ 1-12 för LSF gäller som huvudstadgar för lokalföreningen.

§ 2
Lokalföreningens namn är ...

§ 3
Medlemmar i lokalföreningen är LSF:s medlemmar.

§ 4
Årsmöte ska hållas under första kvartalet.

§ 5
Styrelsen ska bestå av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet beslutar. Samtliga väljs av årsmötet för en tid av två år, halva antalet ledamöter varje år. Styrelsen fördelar inom sig posterna som vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör.

§ 6
Två revisorer och en revisorssuppleant väljs av årsmötet för en tid av ett år.

§ 7
Eventuell medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§ 8
Protokoll skickas till LSF efter årsmötet, då även verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning bifogas.

§ 9
Lokalföreningens upplösning sker enligt § 12 i LSF:s stadgar. Lokalföreningens handlingar och tillgångar ska tillfalla LSF.

Språk

Här finns länkar till några gratis ordlistor som kan användas om du behöver hjälp med texter på andra språk:
https://www.tyda.se
https://www.bab.la
https://www.merriam-webster.com/
Behöver du hjälp med svenska språket?
https://svenska.se/

AHDI

Association for Healthcare Documentation Integrity är en organisation i USA för vad de kallar healthcare documentation specialists. Läs mer här

Inera

Digitalisering i samverkan med landsting, regioner och kommuner.
http://www.inera.se

Göran Stiernstedts utredning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20162/

Nyhetsbrev från IFHIMA november 2021

Klicka här

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Tydligare krav på journalföring och behandling av personuppgifter

Socialstyrelsens Nyhetsbrev

Ni prenumererar väl på Socialstyrelsens Nyhetsbrev? Då får ni nyheter direkt i mejlen. Läs om nytt verktyg att söka i klassifikationer och mycket annat intressant för medicinska sekreterare.
Klicka här